Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
 3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu a za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci uchováva osobné údaje kupujúceho na dobu neurčitú. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
 5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v ods. 3. týchto podmienok.
 6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
 7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
 1. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
 2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
 3. účel spracúvania osobných údajov,
 4. zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
 5. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
 • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
 • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
 • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 10 týchto Obchodných podmienok je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 3. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 5. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 6. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
 1. Právo kupujúceho podľa ods. 7. – bodu 5. a 6. týchto Obchodných podmienok možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 2. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.
 1. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 2. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
 3. Ak kupujúci uplatní svoje právo
 1. písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
 3. u sprostredkovateľa podľa bodu „a“ alebo „b“ tohto odseku týchto Obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
 1. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 2. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 3. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 4. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 7. bodu 1. až 3., 5 až ods. 8. týchto Obchodných podmienok a ods. 9. až 11. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne.
 5. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 7. bodu 4. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 6. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 16. a 17. týchto Obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 7. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 8. týchto Obchodných podmienok predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v ods. 3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: IN TIME, s.r.o. (kuriérny prepravca UPS), Slovenská pošta, a.s.

Informácie o ochrane osobných údajov

Tento informačný list má za úlohu poskytnúť Vám informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci e-shopu spoločnosti ALLEN, s.r.o., so sídlom ČSA 1306/3, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 44 637 683, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 50905/L, ktorý je prevádzkovaný na webovej stránke www.zaclonyzavesy.sk (ďalej len „e-shop).

Spoločnosť ALLEN, s.r.o. si uvedomuje svoju zodpovednosť za spracovanie Vašich osobných údajov a nasledujúci informačný list o ochrane osobných údajov je určený na to, aby Vám poskytol prehľad o tom, čo sa deje s Vašimi osobnými údajmi a akú ich ochranu prevádzkovateľ internetovej stránky zabezpečuje.

Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov.

Spoločnosť ALLEN, s.r.o., so sídlom ČSA 1306/3, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 44 637 683, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 50905/L, email: allen@allen.sk, t.č.: 0903 777 367  (ďalej len „ALLEN”) je zodpovedná za ochranu osobných údajov spracúvaných v rámci e-shopu prevádzkovanom na území Slovenskej republiky.

Vaše údaje pri registrácii do e-shopu.

Ak sa registrujete na webovej stránke za účelom nákupu na e-shope, potrebujeme od Vás celé meno (meno a priezvisko), emailovú adresu, adresu dodania, prípadne fakturačnú adresu ktorá by mala obsahovať ulicu, PSČ a mesto. Súčasne je potrebné zadať heslo, a to dvakrát. Následne, po prezretí tovaru a Vašom výbere je možné prekliknúť sa do košíka, ktorý obsahuje Vami vybraný tovar.

Spoločnosť ALLEN umožňuje taktiež nákup v e-shope aj bez toho, aby sa záujemca musel registrovať, t.j. je možné nakupovať bez registrácie. V prípade, že máte záujem tovar v košíku objednať, potvrdíte objednávku, čo Vás posunie k formuláru, ktorý obsahuje požiadavku na vyplnenie ďalších údajov potrebných na vystavenie faktúry a doručenie tovaru. Vyžadované údaje sú meno a priezvisko, ulica a číslo domu, mesto, štát, PSČ, email a telefónne číslo.  Ak ste sa registrovali na stránke, tieto údaje budú predvyplnené. V prípade, že žiadate tovar zaslať na inú ako fakturačnú adresu, je potrebné vyplniť aj tieto údaje. Tieto registračné údaje ukladáme pod Vaším menom na Vašom účte.

Tieto registračné údaje potrebujeme a spracúvame ich na účely Vašej registrácie, fakturačné účely a za účelom doručenia Vami vybraného tovaru. Vaše registračné údaje slúžia tiež ako prístupové údaje do Vášho účtu. Vaše registračné údaje budú poskytnuté tretím osobám (mimo e-shopu) len vtedy, ak ste s týmto poskytnutím súhlasili a v rozsahu, v ktorom ste s týmto poskytnutím súhlasili, t.j. ak požiadate o doručenie tovaru prostredníctvom kuriéra, automaticky súhlasíte so spracovaním osobných údajov a ich poskytnutím kuriérskej spoločnosti. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar a nie je možné vystaviť, ani doručiť doklad o nákupe.

Na prihlásenie sa na odber newslettra budeme spracúvať iba Vašu emailovú adresu. Vaša emailová adresa slúži aj ako komunikačný prostriedok v súvislosti s Vašimi objednávkami. V rámci spracovania objednávky, plnenia zmluvy či zasielania newslettra alebo dotazníka o spokojnosti zákazníka sú príjemcami Vašich osobných údajov Prevádzkovateľ a prípadní Sprostredkovatelia.

Služby poskytované v rámci e-shopu a webovej stránky spoločnosti ALLEN  nie sú určené osobám mladším ako 16 rokov.

Vaše údaje pri komunikácii s nami.

Ak nadviažete komunikáciu so spoločnosťou ALLEN. s.r.o. akýmkoľvek spôsobom (emailom, telefónom, bežnou poštou), ALLEN, s.r.o. bude spracúvať len relevantné údaje potrebné na zodpovedanie Vášho dopytu.

Právny základ pre spracúvanie údajov.

Právnym základom pre spracúvania osobných údajov pri registrácii a nákupe v e-shope je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) (plnenie zmluvy a opatrení pred uzatvorením zmluvy), ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Váš súhlas s reklamou a prieskumom trhu.

Ak ste udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania reklamy a prieskumu trhu, spoločnosť ALLEN, s.r.o. Vám môže zasielať informácie prispôsobené Vašim individuálnym záujmom poštou alebo Vám ich môže poskytnúť pri Vašej návšteve predajne a v prípade, že ste si samostatne objednali na základe udelenia samostatného súhlasu elektronický newsletter, aj prostredníctvom e-mailu. Na tento účel a pre účely reklamy prispôsobenej Vašim individuálnym záujmom používa ALLEN, s.r.o. nasledovné údaje a analýzy:

•  Registračné údaje: Vaše úplné meno (meno a priezvisko) a Vaša úplná adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, štát), Vaša e-mailová adresa a prípadne číslo mobilného telefónu.

• Nákupné/zľavové údaje: údaje súvisiace s tovarmi/službami a Vaše registračné údaje.

Spoločnosť ALLEN, s.r.o. spracúva osobné údaje zákazníkov a odberateľov newslettra v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako „Prevádzkovateľ“. Osobné údaje môžu byť v mene Prevádzkovateľa spracúvané na základe sprostredkovateľských zmlúv aj nasledovnými tretími stranami („Sprostredkovatelia“):

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (prihlásenému k EU – US Privacy Shield) (služby Google Analytics, Google AdWords),
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 9084/S,
 • Slovenská pošta a.s., so sídlom Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo: 803/S,
 • inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, poskytujúcim počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, či reklamné a marketingové služby,

a to s nasledovnými účelmi:

 • identifikácia kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy realizovanej cez nákupný portál; správne doručovanie písomností a tovaru, realizáciu a zavedenie predzmluvných vzťahov; identifikácia kupujúceho pre účel uskutočnenia vyvolaných rokovaní o zmene alebo ukončení zmluvy; reakcia na žiadosti, pripomienky či informácie vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy; evidencia zmlúv, faktúr a iných súvisiacich dokumentov; spracovanie účtovných dokladov na daňové účely; IT podpora pri správe databáz s osobnými údajmi a objednávkami, získavanie a spracúvanie štatistických informácií o zákazníkoch; a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba – zákazník,
 • zasielanie newslettra o našich produktoch, službách a akciách, a to návštevníkom stránky na právnom základe súhlasu Vás ako dotknutej osoby, alebo na právnom základe oprávnený záujem Prevádzkovateľa voči zákazníkom našej spoločnosti,
 • plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä podľa zákona o DPH, a to na právnom základe (zákonná povinnosť).

Prieskum trhu.

Spoločnosť ALLEN, s.r.o. môže ďalej používať Vaše registračné údaje, nákupné/ zľavové údaje a prípadné komunikačné údaje na účely prieskumu trhu, aby Vás mohli kontaktovať poštou alebo e-mailom (ak je uvedený) s cieľom posúdiť Vašu spokojnosť alebo hodnotenie ponuky tovarov a služieb.

Údaje sú uložené v našej databáze pre neskoršie spracovanie. Okrem toho automaticky ukladáme údaje do súborov denníka, ktoré dostávame z prehliadača počas návštevy (prehliadač, Chrome, Firefox, Safari atď.). Znamená to, že adresa IP je známa a na počítači je vytvorený súbor cookie. Tento súbor cookie zabezpečuje, že Vaša objednávka môže byť spracovaná správne a predovšetkým je možné Vám prostredníctvom nej ponúknuť výrobky, ktoré Vás najviac zaujímajú, bez toho, aby ste museli opakovane vyjadrovať svoj záujem.

Ochrana dát.

Na vytvorenie zabezpečeného pripojenia používa spoločnosť ALLEN, s.r.o. protokol HTTPS, ktorý je chránený proti cudziemu prístupu.

Cookies.

Na tejto webovej lokalite sa používa služba Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa takzvané „súbory cookie“, textové súbory uložené vo Vašom počítači, ktoré umožňujú analyzovať používanie webových stránok. Takýto súbor má životnosť 26 mesiacov. Informácie o používaní tejto webovej lokality (vrátane Vašej IP adresy) generované súborom cookie sa prenesú na server Google v USA a uložia sa tam. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania webových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webu a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracujú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nebude priraďovať Vašu IP adresu k iným údajom od spoločnosti Google. Inštaláciu súborov cookie môžete zabrániť nastavením príslušného softvéru prehliadača; upozorňujeme však, že v tomto prípade nemusí byť možné plne využiť všetky funkcie tejto webovej stránky. Zhromažďovanie a uchovávanie údajov je možné napadnúť kedykoľvek s účinnosťou pre budúcnosť. Vzhľadom na diskusiu o používaní nástrojov na analýzu s plnými IP adresami by sme chceli zdôrazniť, že táto webová lokalita používa službu Google Analytics s príponou „anonymizeIp ()“, a preto sa adresy IP ďalej skracujú, aby sa vylúčili priamy osobný vzťah. Okrem toho je možné zabrániť evidovaniu údajov vytvorených súbormi cookies a vzťahujúcimi sa na Vaše využívanie webovej stránky (vrátane IP adresy) cez Google tak, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný program (plugin) pre internetový prehliadač dostupný na: ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?… ). Bez Vášho výslovného súhlasu nebudú používané žiadne tieto nástroje na zhromažďovanie osobných údajov, na poskytnutie osobných údajov tretím osobám alebo marketingovým platformám, resp. na spojenie údajov s Vašimi osobnými údajmi.

Súbory cookies budú použité pre nasledujúce účely:
a. správne fungovanie stránky a zjednodušenie objednávky (napr. uloženie vykonaných objednávok, identifikácia zákazníka);
b. reklama a marketingové akcie;
c. tvorenie štatistík návštevnosti stránky a zhromažďovanie informácií o spôsobe používania stránky pre vylepšenie jej štruktúry a obsahu.

Všetky súbory cookies, ktoré využíva naša stránka, môžu mať dočasnú alebo trvalú podobu. Dočasné súbory cookies sú odstraňované zatvorením prehliadača užívateľa stránky, naopak trvalé súbory cookies sú uchovávané aj po ukončení užitia stránky a slúžia na uchovávanie informácií, ktoré uľahčujú a urýchľujú neskôr prístup k stránke a využívanie našich služieb. Využitie služieb našej stránky bez zmien v nastavení internetového prehliadača, ktoré by sa týkali súborov cookies, sa považuje za vyjadrenie súhlasu s ich uložením v pamäti konečného zariadenia užívateľa stránky.

V ľubovoľnom okamihu možno blokovať využívanie súborov cookies a odstrániť trvalé súbory cookies využitím príslušných nastavení, ktoré sú dostupné v internetovom prehliadači. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch zaobchádzania so súbormi cookies sú tradične dostupné v záložke Pomoc v menu internetového prehliadača. Zablokovanie alebo obmedzenie využitia súborov cookies môže znemožniť správne použitie niektorých aplikácií dostupných na našej stránke.

Právo na odvolanie súhlasu.

Ak ste súhlasili so spracúvaním Vašich údajov na účely reklamy a prieskumu trhu, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať ako celok, a to napríklad online alebo písomne na adresu spoločnosti ALLEN, s.r.o.. Čiastočné odvolanie súhlasu nie je možné. Služby súvisiace s príslušným súhlasom nemôžu byť po jeho odvolaní ďalej poskytované, pričom všetky dohody sa v tomto ohľade považujú za ukončené jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním. Ak ste svoj súhlas neudelili alebo ho odvolali, Vaše údaje nebudú použité v súlade s vyššie uvedenými odstavcami.

Doba uchovávania.

Vaše registračné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej registrácie v e-shope. Po ukončení Vašej účasti v e-shope budú tieto údaje okamžite vymazané, pokiaľ neexistujú žiadne právne predpisy upravujúce podnikateľskú činnosť obchodných spoločností a/alebo finančné povinnosti, ktoré by vyžadovali uchovávanie osobných údajov, pričom v takom prípade sa osobné údaje vymažú po uplynutí 10 rokov odo dňa ukončenia Vašej registrácie v e-shope. Vaše údaje slúžiace na komunikáciu s Vami uchovávame po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov spracúvania komunikačných údajov, avšak najdlhšie po dobu trvania Vašej registrácie v e-shope, a to za predpokladu, že osobitné právne predpisy neustanovia v niektorých prípadoch lehotu dlhšiu, alebo pokiaľ v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje po dlhšiu dobu v súvislosti s konkrétnym prípadom. Údaje, ktoré sú v e-shope spracúvané na základe Vami udeleného súhlasu uchovávame počas doby trvania Vášho súhlasu, najdlhšie však počas doby trvania Vašej registrácie na webovej stránke. Ak už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely popísané vyššie, tieto údaje budeme uchovávať len počas príslušnej doby podľa predpisov upravujúcich podnikateľskú činnosť alebo daňových predpisov a nebudú už ďalej spracúvané na iné účely.

Spracúvanie údajov poskytovateľmi služieb/sprostredkovateľmi.

Poverujeme rôznych poskytovateľov služieb so spracúvaním osobných údajov (sprostredkovateľov) na účely poskytovania podpory e-shopu, napr. na zasielanie informácií poštou a prostredníctvom iných služieb, ktoré ste si objednali, a na spracúvanie Vašej komunikácie (zazmluvnení sprostredkovatelia, dátové centrá,  odosielatelia e-mailov). Poskytovateľov služieb dôkladne vyberáme a kontrolujeme.

Spracúvanie Vašich údajov mimo EÚ/EHP.

Aby sme mohli vykonať proces Podmienok registrácie v e-shope, Vaše údaje môžu byť prenesené do USA, pričom v takom prípade sa použije Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štátom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Spoločnosť ALLEN, s.r.o. využíva aplikácie Google Analytics a Google AdWords, ktoré majú sídlo v tretej krajine – USA. USA je krajina, ktorá podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú ochranu. Prevádzkovatelia týchto aplikácií poskytli primerané záruky a bezpečnosť osobných údajov a zaručujú sa, že osobné údaje budú spracúvať v zmysle zásad GDPR.

Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR.

Na požiadanie Vás budeme informovať, či a aké Vaše osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä GDPR) máte právo na prístup (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), prenosnosť (čl. 20 GDPR), namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR) takýchto osobných údajov. Môžete taktiež odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste poskytli a vznášať námietky voči spracúvaniu osobných údajov.

Sme povinní Vašu žiadosť vyriešiť bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä čl. 12 GDPR). Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu spracúvania Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo zmeniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Ak zmeníme toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, upravenú verziu uverejníme s aktualizovaným dátumom verzie.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto informácie o ochrane osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom allen@allen.sk a do predmetu správy uviesť „informácie o ochrane údajov“.

V Kysuckom Novom Meste, máj 2018